วิธีสมัครบัตรเครดิต Citibank แบบออนไลน์

1. กรุณากรอกข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับท่านโดยเร็วที่สุด

  •  กรอกชื่อและนามสกุล
  •  กรอกเบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้
  •  กรอกอีเมล์
  •  กรอกรายได้ต่อเดือน

2. รอทางเจ้าหน้าที่จากธนาคารซิตี้แบงก์ ติดต่อกลับ ผู้สมัครสามารถดาวน์โหลดสำเนาใบสมัครเก็บไว้เป็นหลักฐานได้ โดยทางธนาคารซิตี้แบงก์จะใช้ข้อมูลข้างต้นในการติดต่อท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของธนาคารฯ

3. เตรียมเอกสารประกอบการสมัคร เมื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

  • สำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (สำหรับคนไทย) หรือพาสปอร์ตและใบอนุญาตทำงาน (สำหรับชาวต่างชาติ)
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • เอกสารแสดงรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่รายได้ประจำ (เช่นค่าล่วงเวลา และค่าคอมมิชชั่น) ที่สามารถนำมาพิจารณาเพิ่มเติมในการให้วงเงิน ได้แก่ สลิปเงินเดือนแสดงยอดรายได้สะสมอย่างน้อย 6 เดือน (ทั้งรายได้ประจำและไม่ประจำ) และ/หรือ หนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) และ/หรือ ภงด. 91
  • หนังสือรับรองรายได้หรือสลิปเงินเดือนของเดือนล่าสุดฉบับจริงพร้อมแนบสำเนาบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน (สำหรับบัญชีที่มีเงินเดือนเข้า)

4. รอการโทรแจ้งจากเจ้าหน้าที่ธนาคารซิตี้แบงก์ เมื่อผ่านอนุมัติ